Català: La condició dels ducs de Gandia de la casa de Borja com a barons de senyorius a les comarques de la Marina, la Ribera o la Vall d’Albaida, al regne de València, permet entendre el procés de formació d’un gran estat senyorial a partir dels patrimonis de la petita i la mitjana noblesa, afectats per un fort endeutament. El recurs habitual al censal per part dels seus titulars va agreujar-ne els problemes de solvència, però també esdevingué un mecanisme de transferència de patrimonis als Borja, com ara en el cas dels Centelles, els Vic, els Lladró o els Aguiló, que de deutors de capital i interessos es convertiren en creditors del nou llinatge. D’altra banda, el procés d’adquisició de baronies revela perfectament els plans d’Alexandre VI al regne valencià per formar un patrimoni territorial sòlid per als seus fills més enllà del nucli de Gandia, la configuració del qual resulta molt expressiva de l’evolució del senyoriu laic valencià a les acaballes del segle XV.

Paraules clau: censal; baronies valencianes; patrimonis nobiliaris; Llombai, Gallinera i Ebo, Torís, Corbera, Albalat.

Italiano: La condizione dei duchi di Gandia del casato Borgia in quanto signori dei territori di La Marina, La Ribera o La Vall d’Albaida nel regno di Valencia permette di comprendere il processo di formazione di un grande stato signorile creato con i patrimoni della piccola e media nobiltà colpiti da un forte indebitamento. Il ricorso abituale al censal da parte dei suoi titolari aggravò i loro problemi di solvenza, ma si convertì anche in un meccanismo per trasferire i patrimoni ai Borgia, come nel caso dei Centelles, Vich, Lladró o Aguiló, che da debitori di capitale e interessi si trasformarono in creditori del nuovo lignaggio. D’altro canto il processo di acquisizione delle baronie rivela chiaramente i progetti di Alessandro VI nel regno valenciano riguardo alla formazione di un solido patrimonio territoriale per i suoi figli al di là del nucleo di Gandia, la cui configurazione è emblematica dell’evoluzione della signoria laica valenciana alla fine del secolo XV.

Parole chiave: Censal; baronie valenciane: patrimoni nobiliari; Llombai, Gallinera e Ebo, Torís, Corbera, Albalat.

English: The condition of the Dukes of Gandia, of the House of Borja, as landlords in the areas of La Marina, La Ribera and La Vall d’Alba, in the Kingdom of Valencia, allows to understand the process of a manor’s formation from the assets of lower and middle nobility, affected by a heavy indebtedness. The additional and regular appeal to a perpetual annuity by its holders not only aggravated their solvency problems but also became a mechanism for transferring wealth and land property to the Borgias, as happened with families such as the Centelles, Vich, Lladró or Aguiló. From debtors, they transformed themselves into creditors of the new lineage. Moreover, the process of acquiring land, perfectly reveals plans of Alexander VI in order to acquire a solid territorial asset within the Kingdom of Valencia so as to be inherited by his sons far beyond the area of Gandia. Gandia’s shape can be a most good expression of the evolution of the Valencian lay manor by the end of the fifteenth century.

Keywords: Perpetual annuity (censal); Valencian estates’ lords; nobility assets; Llombai, Gallinera and Ebo, Torís, Corbera, Albalat.

Document pdf de l'article

Per descarregar (318 Kb):
Descarregueu-vos "Duques y barones: el patrimonio señorial de los Borja más ..."
Per veure:
rb03-02pastor

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies