Normes de presentació d’originals | Guidelines for Submission

revista_borja-hor
ISSN 1988-723X

La Revista Borja. Revista de l’Institut Internacional d’Estudis Borgians és la primera publicació periòdica dedicada íntegrament a l’estudi de la família Borja des de diversos àmbits d’investigació. Acull articles originals i recensions de bibliografia recent sobre el tema, amb atenció especial als treballs que difonen materials nous o poc coneguts; així mateix, preveu recuperar alguns estudis antics significatius, però d’accés difícil. S’accepten treballs redactats en qualsevol llengua romànica, anglès i alemany, que aniran acompanyats d’un resum en català, italià i anglès.

Tramesa de treballs

Els treballs s’enviaran com a arxiu adjunt a l’adreça electrònica iieb@elsborja.cat

Es recomana que els treballs estiguin enregistrats amb Word o un processador de textos equivalent (per exemple, Libre Office). Les imatges s’enviaran com a arxius a part i s’indicarà clarament el lloc de l’article on s’hauran d’inserir.

Dades preliminars

A l’inici de cada treball s’adjuntaran les següents dades:

Per als articles: títol, autor, institució o categoria professional, adreça de contacte, adreça electrònica, resum del treball, paraules clau (màxim 5).

Per a les recensions: dades del volum (autor, títol, lloc, editor, any, col·lecció, pàgines, il·lustracions), autor de la recensió, institució o categoria professional, adreça de contacte, adreça electrònica, paraules clau del volum ressenyat (màxim 5).

Espai màxim

Articles: 63.000 caràcters (espais en blanc inclosos), és a dir, 30 pàgines a doble espai, de 2.100 caràcters per pàgina.

Recensions: 16.800 caràcters (espais en blanc inclosos), és a dir, 8 pàgines a doble espai, de 2.100 caràcters per pàgina.

Citacions i referències bibliogràfiques

Citacions

Entre “cometes altes”. Si són breus, s’inseriran en el text; si són llargues, en un paràgraf a part. En el cas de les edicions de textos, s’haurà d’indicar els criteris de transcripció que s’han seguit.

Referències bibliogràfiques

Autor o títol breu, any: pàgines. Exemples: Rius i Serra, 1927: 267; Diplomatari Borja, II, 2004: 123.

Referències de manuscrits i fons documentals

[Ciutat], fons, secció, signatura, foli o pàgina. Exemples: ACA, Cancelleria, reg. 2684, fol. 45r. Biblioteca valenciana, ms. 130, fol. 8v.

Al final de l’article s’adjuntaran dues llistes:

 1. Fons antics i documentals buidats.
 2. Bibliografia consultada.

Bibliografia final

Llibres: Autor, Títol, volum/s, lloc: editor, any (col·lecció) [informació addicional: en premsa, facsímils, curadors, etc.]. Exemples:

 • Roo, Peter de, Material for a history of Pope Alexander VI, his relatives and his time, 5 vol., Bruges: Descléé, De Brouwer and Co., 1924.
 • Company, Ximo, Alexandre VI i Roma. Les empreses artístiques de Roderic de Borja a Itàlia, València: Tres i Quatre, 2002 (Biblioteca Borja, 1).

Articles: Autor, “Títol”, Revista, número (any), pàgines. Exemple:

 • Picotti, Giovanni Battista, “Ancora sul Borgia”, Rivista di Storia della Chiesa in Italia, VIII (1954), p. 313-355.

Contribucions a congressos i reculls de diversos autors: Autor, “Títol”, dins Títol llibre, volum, lloc: editor, any (col·lecció), pàgines [informació addicional]. Exemple:

 • Martínez, Luis Pablo; Castillo, Jaime; Saiz, Jorge, “Els orígens de la família Borja”, dins L’Europa renaixentista. Simposi sobre els Borja (València, 25-29 d’octubre 1994), Gandia: CEIC Alfons el Vell; Editorial Tres i Quatre; Ajuntament de Gandia, 1998, p. 39-56.

Sigles i abreviacions

Caldrà facilitar una llista a part de les sigles i abreviacions utilitzades.

revista_borja-hor

Guidelines for Submission

Revista Borja. Revista de l’Institut Internacional d’Estudis Borgians is the first journal dedicated entirely to the study of the Borja (Borgia) family to cater for all the fields of specialization. It publishes original research articles together with reviews of recent scholarship in the field, with a special focus on studies of new or previously unresearched sources; the journal will also publish a selection of classic studies that are now out of print. Articles may be written in any Romance language, in English or German, and will be accompanied by a summary in Catalan, Italian and English.

Article Submission

Please send submissions as electronic attachments to iieb@elsborja.cat

Articles should be sent in Microsoft Word or compatible format (e.g. Libre Office). Images should be sent in a separate file, with an indication as to their location in the main body of the text.

Personal details/additional information

At the start of each submission, the following information should be provided:

For articles: title, author, institution or professional affiliation, contact address, electronic address, article summary, keywords (5 maximum).

For reviews: details of the volume reviewed (author, title, place of publication, publisher, year, series, number of pages, illustrations), author of review, institution or professional affiliation, contact address, electronic address, keywords of the volume reviewed (5 maximum).

Length of submissions

Articles should not exceed 63,000 characters (including blank spaces), namely, 30 pages double spaced, at 2,100 characters per page.

Reviews should not exceed 16.800 characters (including blank spaces), namely, 8 pages double spaced, at 2,100 characters per page.

Quotations and Bibliographical References

Quotations

Short quotations should be placed between “double inverted commas” within the text. Longer quotations should be indented to form a separate paragraph.

Bibliographical references

Author or short title, year: pages. Examples: Rius and Serra, 1927: 267; Diplomatari Borja, II, 2004: 123.

References to Manuscripts and Documentary Sources

[City], source, section, signature, folio or page. Examples: ACA, Cancillería, reg. 2684, fol. 45r; Biblioteca valenciana, ms. 130, fol. 8v.

At the end of the article works cited will be divided in two sections.

 1. Manuscripts and primary sources.
 2. Other works cited.

Works Cited

Books: Surname, First names, Title, volume/s, place of publication: publisher, year of publication (series) [additional information: in press, facsimiles, etc.] Examples:

 • Roo, Peter de, Material for a History of Pope Alexander VI, his Relatives and his Time, 5 vols., Bruges: Desclée, De Brouwer & Co., 1924.
 • Company, Ximo, Alexandre VI i Roma. Les empreses artístiques de Roderic de Borja a Itàlia, València: Tres i Quatre, 2002 (Biblioteca Borja, 1).

Articles: Surname, First names, “Title”, Journal, issue volume (year), pages. Example:

 • Picotti, Giovanni Battista, “Ancora sul Borgia”, Rivista di Storia della Chiesa in Italia, VIII (1954), p. 313-355.

Conference proceedings and edited volumes: Surname, First names, “Title”, in Volume title, volume number, place of publication: publisher, year (series), pages [additional information]. Example:

 • Martínez, Luis Pablo; Castillo, Jaime; Saiz, Jorge, “Els orígens de la família Borja”, in L’Europa renaixentista. Simposi sobre els Borja (València, 25-29 d’octubre 1994), Gandia: CEIC Alfons el Vell; Editorial Tres i Quatre; Ajuntament de Gandia, 1998, p. 39-56.

Sigla and abbreviations

A separate list of any abbreviations and other sigla employed in the article should be attached.

 

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies