Autor: .
Data: 6 de setembre de 2014
Categories: Blog, Textos
Paraules clau: , .

Inicio la publicació d’una antologia d’una història poc coneguda del pontificat d’Alexandre VI fins al 1501 que tinc en curs d’edició. Està escrita per un coetani en “esti ydiomate aragonés, comunamente llamado romance”, una llengua que es podria definir com a castellanoaragonesa, amb italianismes i catalanismes. El text és inèdit, excepte els fragments transcrits per Bolós Vayreda (1946) i per mi mateixa (2007, 2009 i 2011) en els treballs citats al final d’aquesta nota. Es llegeix en un manuscrit acèfal i àpode del començament del segle XVI, conservat a la Biblioteca del Seminari de Girona, amb la signatura ms. 12; el volum, en foli, té 582 f. numerats en llapis, és escrit per una mà i té restes de l’antiga enquadernació en pell. Els primers fulls estan mutilats.

Al f. 1 encara es poden veure fragments d’una rúbrica que correspondria al títol general: “Accidentes que por […] [Ale]xandro papa sexto, aquel […] […]miento de su pontifficado […], como a morbo pestíffero, […] y empués toda la cristiani[dat] […]”. Aquí, però, per comoditat citaré els Accidentes amb el títol més descriptiu Història aragonesa del pontificat d’Alexandre VI. Es tracta d’una crònica del papat d’Alexandre entre 1492 i 1501, i dels fets més importants de la història italiana i, secundàriament, hispànica d’aquests anys, que incorpora anècdotes sobre el papa Borja i el seu cercle de familiars i servidors.

Al f. 2, un passatge de mal llegir (falta la meitat dreta del full) sembla revelar el nom de l’autor: “Esti infortunio dio […] […]templándolo impellió a mí, Do[m…] […] de la ciudat de Çaragoça […]” (la cursiva és meva). Amb un cert optimisme s’hi podria endevinar el nom Domingo, mentre que al fragment avui perdut hi hauria espai per al cognom i l’ofici o la categoria social de l’autor, vinculat a la ciutat de Saragossa. La lectura de la història dóna pistes sobre el seu perfil: és un aragonès instal·lat a Roma, coetani dels fets que narra, antifrancès, antiromà i anticastellà, partidari de les dues branques de la dinastia d’Aragó, la catalanoaragonesa i la napolitana, especialment d’aquesta. El seu aragonesisme –ara particular del regne, ara extensible als súbdits de llengua catalana de la Corona catalanoaragonesa– es manifesta tant en l’elogi i la defensa d’alguns personatges de la mateixa procedència –per exemple, la nissaga dels comtes reis o l’arquebisbe de Tarragona Gonzalo Fernández de Heredia, “de natura aragonesa”– com en els furibunds atacs als qui neguen les glòries catalanoaragoneses o intenten coartar les seves llibertats, especialment els castellans i la reina Isabel, enfront del paper ambigu de Ferran. L’autor segueix el dia a dia de la política italiana a través de cartes i informes que arriben a la cúria pontifícia i és testimoni presencial d’alguns fets. Molt crític amb el papa Borja, sobretot per la qüestió de Nàpols i pels esforços d’Alexandre per encimbellar els fills, recull bona part dels episodis que forniran la llegenda negra borgiana, de vegades amb arguments nous. En algun lloc cita una obra seva anterior, uns Infortunios de Barcelona sobre la guerra civil catalana, interpretada com una de les causes de la situació actual a Itàlia.

Criteris d’edició: regularitzo l’ús de i/j, u/v i majúscules, l’accentuació, la puntuació i la separació de paraules; utilitzo l’apòstrof per a les elisions; desenvolupo les abreviatures i numero els capítols. Reservo els claudàtors [] per a les llacunes i passatges il·legibles del manuscrit i parèntesis () per a les restitucions no indicades en aquest.

Bibliografia

BOLÓS VAYREDA, Carles, “Un manuscrito inédito del siglo XVI”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, I (1946), p. 125-135.
KRISTELLER, P. O., Iter italicum, IV, Londres; Leiden: The Warburg Institute; E. J. Brill, 1963-1997, p. 506.
GREGOROVIUS, Ferdinand, Lucrècia Borja a partir de documents i epistolaris del seu temps, edició a cura de Maria Toldrà, pròleg d’Eulàlia Duran, traducció de Sebastià Moranta, València: Tres i Quatre; IIEB, 2007 (Biblioteca Borja, 4).
Cèsar Borja, cinc-cents anys després (1507-2007): Tres estudis i una antologia, coordinació: Maria Toldrà, València: Tres i Quatre; IIEB, 2009 (Biblioteca Borja Minor, 2), p. 142-143, 228-238.
TOLDRÀ, Maria, “Breu introit a una nova edició del missal de Nadal del papa Alexandre”, dins Missale pontificis in Nativitate Domini, València: Tres i Quatre, 2011, p. 19-20.

{4} Cómo posa la coronatión e assumptión d’esti Alexandro, con la fiesta que le fue fecha. Fue buena cosa.

Por la grande experientia que esti senyor Alexander tenía de cosas de Roma, por seyer stado el primero e más antigo cardinal, veyendo que su electión non fue grata a todas gentes por la mayor parte, ahunque non sea de costumbre de revocar hun tanto acto como es electión de pontíffice, huvo ahun algún reçelo non le seguisse alguna novidat assaz vergonçosa. Quiso cuytarse a recebir corona acostumbrada dar a los otros pontíffices passados. Y de mandamiento suyo aparexado encima la grada de Sant Pedro hun grande cadafalso cubierto panyos d’oro, con otros ahun preciosos presentes, todos los otros cardinales qui fueron en su electión, patriarchas, arcebispos, obispos, prelados e otros en dignidat puestos, nobles, cavalleros, duques, comdes e otros senyores grandes e muchos otros del stamiento milittar, tanto vassallos como feudatarios de la sancta Ecclesia romana, assentado en la silla o cáthedra pontiffical, le fue dada y recibió corona, y le pusieron en la cabeça la grande athiara pontiffical. Fueron dos cardinales qui fizieron esti acto: Sant George, camarlengo, principal officio de [9v] corte de Roma, y el otro fue acólitto cardinal; a estos dos, más que a ningunos de los otros, pertenescía fazer y exequtar esti acto. Empués, como es de costumbre, esti nuevo senyor havía a cavalgar, en senyal de imperio universal, hun grande cavallo. Trebaxaron en acerchar el cavallo al cadafalso por dar su vía, como es de costumbre; tanto fue el spanto que se puso en esti cavallo, nuncha se pudo acerquar, por mucho que y trebaxassen. Muchos dixieron que aquel spanto fue cosa que mostrava grande senyal para el tiempo venidero, e no era sinse causa. Fue hi puesta una mula y cavalgó en ella, y dio su vía de la plaça de Sanct Pedro por la calçada al puente de Sancto Ángelo, y d’allí adelante andavan hombres milittares de stima, scuderos de honor, famosos hombres, barones, senyores nobles e otros ahun de honra grande: el senyor de Camarino, Vergíneo Ursino, Próspero e Fabricio Colupna, duque d’Orbino, con otros vassallos y feudatarios de la sancta Ecclesia romana, copioso e grande número; ciudadinos muchos de Roma, quatro d’ellos vestían pluviales sacerdotales, las uberturas y entradas fueron al braço drecho; conservadores de Roma y el senador, officio mucho principal e[n] la urbe; de otras ciudades ytáliquas, hombres de mucha auctoridat e honra allí a cavallo fueron; empués la grande clerecía, cardinales; empués la guarda de pie del papa, gente mucho luzida; empués vino el Corpus Domini nostri encima hun cavallo con una lanterna, trahía l[u]mbre ençendida; y empués el summo pontíffice, vicario de Christo, con la grande athiara juso de palio; empués muchos ecclesiástiquos, prelados [10] e otros; y finalmente, quasi diez esquadras, una de gente d’armas, otros cavallos lingeros, bella cosa. Toda la strada papal, las ventanas con los muros o paretes de las casas mucho empaliadas e cortinadas de panyos sollempnes, archos al modo antiguo de trihumpho, puentes maravillosos de muchas verduras lavorados e fechos delicadamente. Era esto hun grande triumpho, grande magnifficentia veyer esta tanto famosa e grande cavalgada con fiesta nueva. Y dando camino para Sant Joan in Latterano, porque es de costumbre allí seguirse tanto en la persona del summo pontíffice novidat innominiosa en darle a sacho la cavalgadura con algunos vestimentos, de donde siempre los soldados e otros, ahun bannitos, son guiados y han grande concurso en la ciudat por veyer esta sollempne fiesta, e siempre se causa alguna revuelta d’armas, por evitarla, enta las partes de Sant Joan fueron collochadas gentes d’armas a cavallo, discorrieron todas aquellas partes por reposo e buen stamiento de la grande fiesta ecclesiástica pontiffical. El summo pontíffice, con su grande cavalgada seyendo a la ecclesia de Sanct Clement –acirqua de la qual es puesta una grande piedra por grande memoria d’aquel qui fingió seyer hombre másculo y fue muxer, femb[ra] e papa, como algunos ystoriales y ahun el vulgo recitan–, en la una puerta de la ecclesia descavalgó. Mostrando seyer movido de devoción, entró en la ecclesia. Fue trahida a la otra puerta e principal la cavalgadura, faziendo aparencias de puyar empués [a] cavallo para Sant Joan; y antes que de la ecclesia fiziesse movimiento, con astucia grande fue puesta la mula en la casa de Sant Climent, y decontinente sallió su su sanctedat, fue puesto encima una cáthedra, [10v] y encima los hombros, con passos assaz tirados, fue traydo a la puerta de la ecclesia de Sant Joan –esta ecclesia es obispado del pontíffiçe– y tochó su mano a la puerta por una, dos e tres vegadas, demandando que le obrissen, y dende allí fue al altar mayor, todo en verdadero senyal de acto possessorio, y fue nombrado Alexander sextus, episcopus, servus servorum Dei, etc. Y porque el concurso era tanto de todas gentes, retraydo empués su sanctedat e los cardinales, senyores otros ecclesiástiquos e milittares, en grandes apartamientos, huvo allí grandes viandas volátiles e otros animales de carnes, confectiones, çucres, fruytas, pan, vinos e otras en multitud copioso. Y casi en la noche, porque non fuesse esti pontíffice conoscido, con pochos, cambiado de ropas, se bolvió de la ecclesia de Sant Joan in Latterano a la ecclesia de Sanct Pedro, su palacio appostólico, adonde huvo assiento e reposo. Aquella noche en Roma fuegos e lumbres se fizieron.

Aquellos qui de antigo vidieron otras alegrías de otros pontíffices passados dixieron éstas no eran consemblantes a las otras, del mal contentamiento que tenían d’esta assumptión pontiffical fecha en nasción spánicha.

Publicat per Maria Toldrà a Vademècum el 6/09/2014

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies