Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 940, 154v-155r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als bisbes de Cartagena [Bernardino López de Carvajal] i de Badajoz [Juan Ruiz de Medina] i a l’oficial de Burgos que executin la concessió a favor del mestre Antonio de Acuña (“Cunna”), ardiaca de l’església de Burgos, “decretorum doctori”, escriptor i familiar seu, de poder escollir una persona adequada que s’encarregui del “visitationis officium” a les esglésies, els monestirs i altres llocs eclesiàstics dins dels límits del seu ardiaca durant tres anys.
 • Redacció: L. "Gratis pro socio". Trottus prothonotarius (f. 155r)

Reg. Lat. 940, 137v-138v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als bisbes de Rímini [Giacomo Passarelli] i d’Amelia (“Amilien.”) [Cesare Nacci], i a l’oficial de Barcelona que executin a favor de Bartomeu Fàbregues la concessió d’una pensió anual de 20 florins “auri de Camera”: vuit sobre els fruits, les rendes i els ingressos del benefici perpetu de l’altar de Santa Maria Magdalena situat a l’església de Barcelona, vuit sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial dels Sants Abdó i Senén i quatre més sobre els del benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Antoni de Gelida (“Gillida”), a la diòcesi de Barcelona, que Pere Mafre, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: L. VII. V. Trottus prothonotarius (f. 138v)

Reg. Lat. 940, 115v-116v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, i als oficials de Toledo i Sigüenza que executin a favor de Fernando de Fonseca, canonge de Conca, la concessió d’una pensió anual de 120.000 morabatins (“morapetinorum”) sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la mensa episcopal de Conca que Raffaele [Riario], cardenal diaca de San Giorgio “ad velum aureum”, com a administrador de la diòcesi, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Bagarothus (f. 116v)

Reg. Lat. 940, 059v-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà i a l’ardiaca de Sarrablo (“Sarraublo”), a l’església d’Osca, i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin el que ha escrit en les lletres enviades al prior i al capítol de l’església de Santa Maria de Barbastre, a la diòcesi d’Osca.
 • Redacció: N. LX. X. Episcopus Ypor. (f. 60r)

Reg. Lat. 940, 007v-008v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Antonio Ursi], bisbe de Canea, a [Bernardino Venier], bisbe de Chioggia, i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió a favor de Giovanni [Michiel], cardenal bisbe de Porto, d’una pensió de 50 florins sobre els fruits de l’ardiaconat de Reina, a la diòcesi de Sevilla, i una altra de 130 florins “auri de Camera” sobre la mensa arxiepiscopal de Cosenza que Battista [Pinelli], arquebisbe de Cosenza, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. "Gratis pro persona cardinalis". Episcopus Ypor. (f. 8v)

Reg. Lat. 939, 285v-286r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, i als oficials d’Àvila i Toledo que executin a favor de Martín González Rueda la possessió dels beneficis de l’església parroquial de Santiago el Nuevo, del lloc de Talavera, a la diòcesi de Toledo, i del lloc d’Arenas, a la diòcesi d’Àvila, vacants per la renúncia de Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. XII. X tertio kalendas aprilis. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 286r)

Reg. Lat. 939, 266r-266v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Juan de Meneses], bisbe de Zamora, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Toledo que executin a favor de Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Talavera, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia de Martín González Rueda, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. XII. X tertio kalendas aprilis. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 266v)

Reg. Lat. 939, 151r-153v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García de Bañares, prevere beneficiat perpetu de l’església de Santa Maria del lloc de Zarratón (“Cerraton”), a la diòcesi de Calahorra, batxiller en decrets, havia exposat al papa Alexandre VI que havia estat dispensat sobre el seu “defectum natalium” per tal de poder prendre els ordes sagrats i obtenir un benefici a l’església d’on també era beneficiari el seu pare, prevere. Atès que un simple benefici dit mitja porció (“dimidia portione nuncupato”) de l’església parroquial de Santa Creu del lloc de Bañares, a la mateixa diòcesi, estava vacant per la mort de Diego Ochoa, el seu últim possessor, Juan havia estat presentat a l’oficial de Calahorra com a idoni i se li havia concedit el mateix benefici per autoritat ordinària. // El papa Alexandre VI ordena a l’abat del monestir de Santa Maria de Nájera (“Nagera”), a la diòcesi de Calahorra, i al tresorer i a l’oficial de l’església de Calahorra que n’executin la possessió a favor seu.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. XXXXV. Kalendas junii. Anno primo. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/15, es troba al reg. Suppl. 974, ff. 54v-55r.

Reg. Lat. 939, 139v-140v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Giovanni Battista de “Ferrariis”, canonge de l’església de Mòdena, i a l’oficial de Còrdova que executin a favor d’Antonio Álvarez, clergue i familiar seu, beneficiari perpetu de les esglésies parroquials de Sant Jaume i Sant Andreu “invicem unitis” de Calahorra, la possessió de la porció prestimonial o simple benefici “Lanutationem? [Lame(n)tationem?] vulgariter nuncupatum” del lloc de Mingasquete, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la renúncia del mestre Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor i familiar del mateix papa.
 • Redacció: B. "Gratis pro Deo". Quinto nonas julii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f.140v)

Reg. Lat. 939, 135r-135v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, com que en els estatuts sinodals de l’església de Calahorra hi havia expressament escrit que els fruits que s’avancen d’algunes esglésies parroquials podien anar a un fill patrimonial de les mateixes, desitjava concedir a Pedro de Navarrete (“Naffarrete”), clergue de la diòcesi de Calahorra i familiar seu, la provisió dels fruits que s’avancen en el benefici patrimonial de l’església parroquial de “Eriba” [Riba?]. // El mateix papa, per tant, ordena al tresorer i al cantor de l’església de Sant Andreu d’Armentia, a la diòcesi de Calahorra, i a l’oficial de Calahorra que s’informin sobre el valor del benefici i, si escau, executin la possessió dels fruits que s’avancen a favor de Pere.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris // L. X. Duodecimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 126r-127v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaume Avinyó (“Avinyon”), prevere de la diòcesi de Tortosa, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Mateu, a la mateixa diòcesi, fundat pel difunt Ponç Pasqual (“Pontium Pascasii”) i vacant per la mort de Joan Florença (“Florenca”), clergue i últim possessor, que prèviament havia estat concedit a Guillem Palau, clergue de la mateixa diòcesi, que l’havia cedit, “litteris apostolicis super ea minime confectiis”, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Joan “Alfaiarino” [Alfagerí], canonge de l’església de Sogorb, i a l’oficial de València que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - L. Puccius // B. "Gratis pro Deo". Decimoseptimo kalendas julii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent amb data 1943/04/25 es troba al reg. Suppl. 972, ff. 266r-266v.Sobre el mateix benefici vegeu també la súplica amb data 1493/10/06 al reg. Suppl. 973, f. 288v.

Reg. Lat. 939, 124v-126r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de Lerma, clergue de la diòcesi de Burgos, escriptor i familiar seu, la provisió de les capelles “heremitoria nuncupate” [ermites] de Santa Eulàlia de “Porros” [Porres?], de Santa Maria de Crespos, de Quintana Cotero [Quintana de Cotar?] i Fuente Arcayo i Sant Esteve de Quintana la Cuesta, Santa Eugènia de Ferreruela i Santa Maria de la Hoz, a la diòcesi de Burgos, que havien estat vacants durant tant de temps que la seva disposició havia tornat a la seu apostòlica, i ordena al tresorer de l’església de Palència, a Rodrigo de Cabredo, canonge de l’església de Lleó, i a l’oficial de Burgos que n’executin la possessió.
 • Redacció: N. - N. Bregeon // N. "Gratis pro socio". Idus junii. Anno primo. Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 939, 111v-112r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial d’Osma que executin a favor d’Alfons d’Acre, clergue, sol·licitador de lletres apostòliques i familiar seu, la possessió del benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Joan del castell (“opidi”) d’Araña, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia del mestre Rodrigo de Cabredo, escriptor i també familiar del papa.
 • Redacció: B. "Gratis pro solicitatore". Decimo kalendas maii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 112r)

Reg. Lat. 939, 106v-107v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Onofre Torosani (“Thorosan”), clergue de València, familiar i continu comensal seu, la provisió de la canònica de l’església de Càller i la prebenda anomenada d’Uta i Villaspeciosa, vacants per la mort de Jaume Marquet, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari de l’arquebisbe de Càller que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis de mandato ". Idibus aprilis. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 060r-060v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Calahorra que executin a favor del clergue Diego López de Corcuera la possessió del benefici perpetu dit porció íntegra (“integram portionem nuncupatum”) de l’església parroquial de Sant Jordi del castell (“opidi”) d’“Arcomantia”? [Armentia?], a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de la mort de Diego Ortiz de “Za[...]e” [Zárate?], el seu últim possessor.
 • Redacció: L. "Gratis pro Deo". Septimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 053v-055r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni [Michiel], cardenal bisbe portuense, havia cedit en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat de Reina, a l’església de Sevilla. El papa havia admès la cessió i l’havia concedit de nou a Andrea d’Odono [Odone?], clergue de Gènova. // Alexandre VI ordena a [Battista Pinelli], arquebisbe de Cosenza, a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, i a l’oficial de Sevilla que n’executin la possessió.
 • Redacció: N.- Jo. de Ferraris // N. XXX. Idus junii. Anno primo. Episcopus Ypor.
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 153v.

Reg. Lat. 939, 052v-053v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Luis de Molina, escriptor i familiar seu, la provisió de la capellania perpètua de l’església “heremitorio nuncupata” de Sant Marc del castell (“opidi”) d’Atienza, “in vico” de Pontecavallos, a la diòcesi de Sigüenza, que vacava des de feia tant de temps que la seva provisió havia tornat a la seu apostòlica. // El mateix papa ordena a Pedro González de Aguilera i a Francisco Martínez, canonges de l’església de Sigüenza, i a l’oficial de la mateixa ciutat que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis pro spatio". Kalendas junii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 177r.

Reg. Lat. 938, 252v-253r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Giovanni Battista Orsini], bisbe de Cartagena, a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, i a l’oficial d’Osma que executin a favor de Diego de Peñaranda, rector de l’església parroquial de Sant Miquel del castell (“opidi”) de Peñaranda, a la diòcesi d’Osma, la concessió d’una pensió anual de 12 ducats “auri de Camera” sobre els fruits, les rendes i els ingressos del lloc i de la porció canonical de l’església d’Osma, de l’orde de Sant Agustí, que Pedro Sánchez de Segovia, canonge d’Osma i possessor de la mateixa porció, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. "Gratis pro Deo". Episcopus Yporedien. (f. 253r)

Reg. Lat. 938, 237v-239r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari de l’arquebisbe de Palerm que executin a favor de Ludovico de Aprea (“Ludovicus de Aprea”), clergue de Palerm i familiar i continu comensal seu, la possessió de la canongia de l’església de Palerm amb la prebenda “de millenariis nuncupata”, a la mateixa diòcesi, vacants per la cessió en les seves mans d’Oliviero [Carafa], cardenal bisbe sabinense, el seu últim possessor, “possessione non habita”.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis de mandato sanctissimi Domini nostri pape". Sexto kalendas decembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 938, 232v-233r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial d’Àvila que executin la possessió de l’església parroquial de Santa Maria de Valtodano, a la diòcesi d’Àvila, a favor de Fernando Rodríguez de Badajoz (“Badoioz”).
 • Redacció: L. "Gratis pro Deo" decimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius (f.233r).

Reg. Lat. 938, 200v-202r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Antonius], bisbe de Chiusi, i a l’oficial de Pamplona que executin la possessió de les ermites de Sant Antoni, Sant Pere i Sant Gregori “in insula Sancti Antoni nuncupata”, i de Sant Prudenci dins dels límits de l’església parroquial de Sant Salvador del castell (“opidi”) de Getaria [o Guetaria] (“Guetarie”), a la mateixa diòcesi, a favor d’Antonio del Porto, prevere de la diòcesi de Pamplona.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. XV. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/18, es troba al reg. Suppl. 974, f. 57r

Reg. Lat. 938, 148r-148v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Pedro Fernández de Solís], bisbe de Cadis, al degà de l’església de Conca i a l’ardiaca de Moya, de la mateixa església, que executin a favor d’Alfonso de San Felices la possessió de les esglésies parroquials d’Almonacirejo, a la diòcesi de Conca, i de San Juan del Mercado de la vila de Medinaceli (“Medinacellis”), a la diòcesi de Sigüenza, vacants per la mort de Fernando de Santa Cruz, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. - Gratis pro Deo. Idus novembris. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius (f.148v)

Reg. Lat. 938, 134v-135r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al degà de l’església de Barcelona, a Antoni Codó, canonge de la mateixa església, i a l’oficial de Tarragona, que executin la possessió de l’església parroquial de Sant Feliu de la vila de Constantí, a la diòcesi de Tarragona, vacant per la renúncia en les seves mans de Narcís Escuder, el seu últim possessor, “ex causa permutationis”, a favor de Bartomeu Renard.
 • Redacció: B. XII. X. Tertio nonas aprilis. Anno primo. Bagarothus (f. 135r)

Reg. Lat. 938, 105v-106v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan de Castre], bisbe d’Agrigent, a Giovanni Battista de Ferrariis, canonge de l’església de Mòdena, i a l’oficial de Saragossa que executi la concessió a favor de Pedro Gormaz, el jove, clergue de la diòcesi de Saragossa, d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Daroca, a la mateixa diòcesi, que Leonardo de Azagra (“Acagra”), àlies Cristián, com a possessor, i els seus successors li pagaran.
 • Redacció: N. "Gratis pro nepote scriptoris". Episcopus Ypor. (f. 106v)

Reg. Lat. 936, 332r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió del benefici perpetu de l’església parroquial de “Nagera” [Nájera], a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de “Nagera” [Nájera], el seu últim possessor, a favor del clergue Rodrigo de Corcuera.
 • Redacció: B.- "Gratis de mandato domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius (f. 332r)

Reg. Lat. 936, 330r-330v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió del perpetu benefici de l’església parroquial de Uruñuela (“Uringuola”), a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de “Nagera” [Nájera], el seu últim possessor, a favor del clergue Rodrigo de Corcuera.
 • Redacció: B.- " Gratis de mandato domini nostri pape". Gavionibus prothonotarius (f. 330v)

Reg. Lat. 936, 328v

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/30
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió de dos beneficis simples perpetus, l’un de l’església parroquial de Sant Genís [Ginés] (“Ginesii”) i l’altre de l’església parroquial de Sant Bartomeu, ambdós a la diòcesi de Calahorra i vacants per la mort de Fernando Sánchez de “Nagera” [Nájera], el seu últim possessor, a favor del clergue Rodrigo de Corcuera.
 • Redacció: B. "Gratis de mandato etc." Decimo septimo kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 328v)

Reg. Lat. 936, 327r

 • Signatura:
 • Data: 1493/07/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Calahorra que executin la possessió d’un benefici perpetu de l’església parroquial de Sant Jaume, a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Fernando Sánchez de “Nagera” [Nájera], el seu últim possessor, a favor del clergue Rodrigo de Corcuera.
 • Redacció: B. "Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape". Decimo septimo kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 327r)

Reg. Lat. 936, 323r-324r

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Andrés López de Lara, prevere de la diòcesi de Burgos, la provisió de l’església parroquial de Sant Esteve d’Allariz, a la diòcesi d’Ourense, vacant per la mort de Rodrigo de Campello, el seu últim possessor, i que prèviament havia estat concedida a Andrés de Paz, clergue de Burgos, que l’havia renunciat “possessió no habita”, i ordena als tresorers de les esglésies de Toledo i Palència i a l’oficial d’Ourense que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - S. de Castello // B. "Gratis pro Deo pro paupere iuravit". Decimonono kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 936, 317r-317v

 • Signatura:
 • Data: 1493/08/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al prior de l’església de Pamplona, a l’ardiaca de Benia, a l’església d’Oviedo, i a l’oficial de Pamplona que executin la possessió dels perpetus beneficis simples de l’església parroquial de Santa Maria de Uncastillo (“Uncastello”), de Sant Pere “del Censo districtus Vallisonelle” [Valdonsella] i de Sant Esteve de Sos, a la diòcesi de Pamplona, vacants per la mort d’Antoni Lurier, el seu últim possessor, a favor del clergue Juan Coloma.
 • Redacció: B.- "Gratis de mandato domini nostri pape". Decimo kalendas septembris. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 317v).

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies