Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 939, 285v-286r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, i als oficials d’Àvila i Toledo que executin a favor de Martín González Rueda la possessió dels beneficis de l’església parroquial de Santiago el Nuevo, del lloc de Talavera, a la diòcesi de Toledo, i del lloc d’Arenas, a la diòcesi d’Àvila, vacants per la renúncia de Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. XII. X tertio kalendas aprilis. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 286r)

Reg. Lat. 939, 285r-285v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Martín González Rueda la provisió dels beneficis de les esglésies parroquials de Santiago el Nuevo (“Sancti Jacobi el Nuevo”), del lloc de Talavera, a la diòcesi de Toledo, i del lloc d’Arenas, a la diòcesi d’Àvila, vacants per la renúncia en les seves mans de Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, el seu últim possessor, “ex causa permutationis”.
 • Redacció: B. -N. Bregeon, Jo. de Regio (f. 285r)

Reg. Lat. 939, 266r-266v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Juan de Meneses], bisbe de Zamora, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Toledo que executin a favor de Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, la possessió de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Talavera, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia de Martín González Rueda, el seu últim possessor.
 • Redacció: B. XII. X tertio kalendas aprilis. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 266v)

Reg. Lat. 939, 265r-266r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Gonzalo de Olmedo, àlies de Talavera, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Talavera, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia en mans del mateix papa de Martín González Rueda, el seu últim possessor “ex causa permutationis”.
 • Redacció: B. - N. Bregeon, Jo. del Regio (f. 265r)

Reg. Lat. 939, 151r-153v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/29
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan García de Bañares, prevere beneficiat perpetu de l’església de Santa Maria del lloc de Zarratón (“Cerraton”), a la diòcesi de Calahorra, batxiller en decrets, havia exposat al papa Alexandre VI que havia estat dispensat sobre el seu “defectum natalium” per tal de poder prendre els ordes sagrats i obtenir un benefici a l’església d’on també era beneficiari el seu pare, prevere. Atès que un simple benefici dit mitja porció (“dimidia portione nuncupato”) de l’església parroquial de Santa Creu del lloc de Bañares, a la mateixa diòcesi, estava vacant per la mort de Diego Ochoa, el seu últim possessor, Juan havia estat presentat a l’oficial de Calahorra com a idoni i se li havia concedit el mateix benefici per autoritat ordinària. // El papa Alexandre VI ordena a l’abat del monestir de Santa Maria de Nájera (“Nagera”), a la diòcesi de Calahorra, i al tresorer i a l’oficial de l’església de Calahorra que n’executin la possessió a favor seu.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. XXXXV. Kalendas junii. Anno primo. Bagarothus
 • Observacions: La súplica corresponent, amb data 1493/05/15, es troba al reg. Suppl. 974, ff. 54v-55r.

Reg. Lat. 939, 139v-140v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Giovanni Battista de “Ferrariis”, canonge de l’església de Mòdena, i a l’oficial de Còrdova que executin a favor d’Antonio Álvarez, clergue i familiar seu, beneficiari perpetu de les esglésies parroquials de Sant Jaume i Sant Andreu “invicem unitis” de Calahorra, la possessió de la porció prestimonial o simple benefici “Lanutationem? [Lame(n)tationem?] vulgariter nuncupatum” del lloc de Mingasquete, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la renúncia del mestre Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor i familiar del mateix papa.
 • Redacció: B. "Gratis pro Deo". Quinto nonas julii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f.140v)

Reg. Lat. 939, 138r-139v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Antonio Álvarez, clergue, familiar i continu comensal seu, beneficiari perpetu de les esglésies parroquials de Sant Jaume i Sant Andreu “invicem unitis” de Calahorra, la provisió de la porció prestimonial o simple benefici “Lanutationem? [Lame(n)tationem?] vulgariter nuncupatum” del lloc de Mingasquete, a la diòcesi de Còrdova, vacant per la renúncia en les seves mans del mestre Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor i també familiar seu, “possessione non habita”.
 • Redacció: B. - A. de Sancto Severino, F. de Parma (f. 138r)
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 975, ff. 190v-191r. Una altra còpia de la mateixa súplica es troba, amb data 1493/05/23, al reg. Suppl. 974, f. 250r, on l’últim possessor del benefici resignat es diu Rodrigo de Molina i no de Cabredo, a qui es concedeix també, per les despeses, una pensió anual de 10.000 ducats “auri de Camera”: 5.000 sobre els fruits del mateix benefici de Mingasquete i 5.000 sobre els del simple benefici de les dites esglésies de Sant Jaume i Sant Andreu, que el mateix Antonio i els seus successors li pagaran.

Reg. Lat. 939, 135r-135v

 • Signatura:
 • Data: 1493/06/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI, com que en els estatuts sinodals de l’església de Calahorra hi havia expressament escrit que els fruits que s’avancen d’algunes esglésies parroquials podien anar a un fill patrimonial de les mateixes, desitjava concedir a Pedro de Navarrete (“Naffarrete”), clergue de la diòcesi de Calahorra i familiar seu, la provisió dels fruits que s’avancen en el benefici patrimonial de l’església parroquial de “Eriba” [Riba?]. // El mateix papa, per tant, ordena al tresorer i al cantor de l’església de Sant Andreu d’Armentia, a la diòcesi de Calahorra, i a l’oficial de Calahorra que s’informin sobre el valor del benefici i, si escau, executin la possessió dels fruits que s’avancen a favor de Pere.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris // L. X. Duodecimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 126r-127v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Jaume Avinyó (“Avinyon”), prevere de la diòcesi de Tortosa, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de la vila de Sant Mateu, a la mateixa diòcesi, fundat pel difunt Ponç Pasqual (“Pontium Pascasii”) i vacant per la mort de Joan Florença (“Florenca”), clergue i últim possessor, que prèviament havia estat concedit a Guillem Palau, clergue de la mateixa diòcesi, que l’havia cedit, “litteris apostolicis super ea minime confectiis”, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a Joan “Alfaiarino” [Alfagerí], canonge de l’església de Sogorb, i a l’oficial de València que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - L. Puccius // B. "Gratis pro Deo". Decimoseptimo kalendas julii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent amb data 1943/04/25 es troba al reg. Suppl. 972, ff. 266r-266v.Sobre el mateix benefici vegeu també la súplica amb data 1493/10/06 al reg. Suppl. 973, f. 288v.

Reg. Lat. 939, 124v-126r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso de Lerma, clergue de la diòcesi de Burgos, escriptor i familiar seu, la provisió de les capelles “heremitoria nuncupate” [ermites] de Santa Eulàlia de “Porros” [Porres?], de Santa Maria de Crespos, de Quintana Cotero [Quintana de Cotar?] i Fuente Arcayo i Sant Esteve de Quintana la Cuesta, Santa Eugènia de Ferreruela i Santa Maria de la Hoz, a la diòcesi de Burgos, que havien estat vacants durant tant de temps que la seva disposició havia tornat a la seu apostòlica, i ordena al tresorer de l’església de Palència, a Rodrigo de Cabredo, canonge de l’església de Lleó, i a l’oficial de Burgos que n’executin la possessió.
 • Redacció: N. - N. Bregeon // N. "Gratis pro socio". Idus junii. Anno primo. Episcopus Ypor.

Reg. Lat. 939, 111v-112r

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Joan Llopis], bisbe de Perusa, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial d’Osma que executin a favor d’Alfons d’Acre, clergue, sol·licitador de lletres apostòliques i familiar seu, la possessió del benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Joan del castell (“opidi”) d’Araña, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia del mestre Rodrigo de Cabredo, escriptor i també familiar del papa.
 • Redacció: B. "Gratis pro solicitatore". Decimo kalendas maii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius (f. 112r)

Reg. Lat. 939, 110v-111v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/07
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso d’Acre, clergue, “utriusque juris bacallario” i sol·licitador de lletres apostòliques, la provisió del benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Joan del castell (“opidi”) d’Araña, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia del mestre Rodrigo de Cabredo, clergue de la diòcesi de Calahorra, escriptor de lletres apostòliques i també familiar del papa, qui l’havia obtingut “ex causa permutationis” amb Pedro de Bey, clergue de Santiago de Compostel·la, però que després l’havia renunciat en mans del mateix papa, “possessione non habita”.
 • Redacció: B. (f. 110v)

Reg. Lat. 939, 106v-107v

 • Signatura:
 • Data: 1493/03/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Onofre Torosani (“Thorosan”), clergue de València, familiar i continu comensal seu, la provisió de la canònica de l’església de Càller i la prebenda anomenada d’Uta i Villaspeciosa, vacants per la mort de Jaume Marquet, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i al vicari de l’arquebisbe de Càller que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis de mandato ". Idibus aprilis. Anno secundo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 060r-060v

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Cartagena, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Calahorra que executin a favor del clergue Diego López de Corcuera la possessió del benefici perpetu dit porció íntegra (“integram portionem nuncupatum”) de l’església parroquial de Sant Jordi del castell (“opidi”) d’“Arcomantia”? [Armentia?], a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de la mort de Diego Ortiz de “Za[...]e” [Zárate?], el seu últim possessor.
 • Redacció: L. "Gratis pro Deo". Septimo kalendas julii. Anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 059r-060r

 • Signatura:
 • Data: 1493/04/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al clergue Diego López de Corcuera la provisió del benefici perpetu dit porció íntegra de l’església parroquial de Sant Jordi del castell (“opidi”) d’“Arcomantia”? [Armentia?], a la diòcesi de Calahorra, vacant per la mort de Diego Ortiz de Zárate, el seu últim possessor.
 • Redacció: L. - L. Puccius, S. de Castello (f. 59r)
 • Observacions: La súplica corresponent, amb la mateixa data, es troba al reg. Suppl. 972, ff. 217v-218r.

Reg. Lat. 939, 053v-055r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/23
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Giovanni [Michiel], cardenal bisbe portuense, havia cedit en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat de Reina, a l’església de Sevilla. El papa havia admès la cessió i l’havia concedit de nou a Andrea d’Odono [Odone?], clergue de Gènova. // Alexandre VI ordena a [Battista Pinelli], arquebisbe de Cosenza, a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, i a l’oficial de Sevilla que n’executin la possessió.
 • Redacció: N.- Jo. de Ferraris // N. XXX. Idus junii. Anno primo. Episcopus Ypor.
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 153v.

Reg. Lat. 939, 052v-053v

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al mestre Luis de Molina, escriptor i familiar seu, la provisió de la capellania perpètua de l’església “heremitorio nuncupata” de Sant Marc del castell (“opidi”) d’Atienza, “in vico” de Pontecavallos, a la diòcesi de Sigüenza, que vacava des de feia tant de temps que la seva provisió havia tornat a la seu apostòlica. // El mateix papa ordena a Pedro González de Aguilera i a Francisco Martínez, canonges de l’església de Sigüenza, i a l’oficial de la mateixa ciutat que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. "Gratis pro spatio". Kalendas junii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius
 • Observacions: La súplica corresponent es troba, amb la mateixa data, al reg. Suppl. 974, f. 177r.

Reg. Lat. 939, 051r-052v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Francisco Sánchez de Palenzuela, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i continu comensal de Giovanni Battista [Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, un cert benefici simple perpetu de les esglésies parroquials de Sant Andreu i Sant Martí “canonice unitis” del castell (“opidi”) d’Olmedo, a la diòcesi d’Àvila, vacant per la renúncia del clergue Pedro de Buenavida. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis [littere] ipsius Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió del benefici a Francisco i ordena a [Benincasa de Benincasa], bisbe d’Ancona, a l’ardiaca de Robleda, a l’església d’Astorga, i a Rodrigo de Cabredo, canonge de Lleó, que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - A. de Sancto Severino // B. XII. Quarto idus junii. Anno primo. Gavionibus prothonotarius

Reg. Lat. 939, 001r-002v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Contingut: Álvaro de Sanabria, clergue de la diòcesi d’Ourense, havia exposat al papa Innocenci VIII que el bisbe de la mateixa diòcesi li havia concedit la provisió de l’església parroquial de Sant Mamert de Lamas (“Lamar”), a la qual les de Sant Mateu de Chaos, Sant Salvador de Vilanova i Santa Maria de Penaverde (“Parrornede”?), de la mateixa diòcesi, “una quinquaginta annis et ultra canonice, anexe et incorporate existebant”. Álvaro, que tenia dubtes sobre la concessió, havia suplicat al mateix papa no només la seva provisió, sinó també poder mantenir-la incorporada a les altres esglésies. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis in eiusdem Innocentii predecessoris superveniente obitu littere confecte non fuerunt”, confirma tot el que havia establert el seu predecessor i ordena a l’ardiaca de Limia, al cantor de l’església d’Ourense i a l’oficial d’Ourense que n’executin la possessió a favor seu.
 • Redacció: L. - N. Bregeon // L. XXXX nonas septembris. Anno primo. Trottus prothonotarius

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies