Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Lat. 927, 133v-134v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/31
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Juan de Vega, canonge de Badajoz, havia exposat al papa Alexandre VI que un jutge secular, a petició seva, havia obligat Lope Pardo, laic de Toledo, a concedir-li una de les seves cases i alguns béns com a hipoteca per una certa quantitat de diners que li devia, però Fernando de la Higuera, clergue de la ciutat “seu” diòcesi de Toledo, havia declarat falsament a Juan Sánchez, vicari de Pedro [González de Mendoza], arquebisbe de Toledo, que aquests béns se li devien a ell per un deute del mateix Lope. Més tard s’havia obert una causa entre Juan i Fernando davant del mateix vicari, que va dictar una sentència definitiva a favor de Fernando i contra Juan, el qual va apel·lar a la seu apostòlica. // El papa Alexandre VI ordena a Alfons García del Herena?, a Juan García de Chaves i a Fernando Pérez, canonges de l’església de Badajoz, que, com a comissaris seus, dirimeixin la causa en qüestió.
 • Redacció: B. - N. Bregeon // B. XIIII. Bagarothus

Reg. Lat. 927, 087r-088r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Vargas, laic de Còrdova, havia exposat al papa Alexandre VI que Fernando “etiam” de Vargas, laic de Còrdova, havia declarat falsament que alguns béns immobles de la ciutat i diòcesi de Còrdova, que Pedro posseïa, li pertanyien. Més tard, l’oficial cordovès havia condemnat Pedro a abandonar els béns en disputa, però aquest va apel·lar a la cúria de Toledo i després a la seu apostòlica. // El papa ordena a l’abat del monestir dels Sants Màrtirs de Còrdova, a Alfonso de Ajora, canonge de la diòcesi de Sevilla, i a Antonio Martínez, de l’església de Còrdova, que dirimeixin la causa.
 • Redacció: Ja. - N. Bregeon // Ja. XII. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 927, 080r-081v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/27
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando de Torres, laic i resident al lloc d’Aguaviva, a la diòcesi de Sigüenza, havia exposat al papa Alexandre VI que l’abadessa i la comunitat del monestir de monges de Santa Maria de Tulebras, de l’orde cistercenc, a la diòcesi de Tarassona, havien declarat falsament a Álvaro “Alfonsi” [Alonso], oficial de Tarassona i sotsconservador dels béns de l’orde, que una casa i els béns immobles anomenats de Sabas, a la mateixa diòcesi, propietat del citat Fernando, els pertanyien. L’oficial va promulgar una sentència favorable a les monges i Fernando va apel·lar a la seu apostòlica. // Alexandre VI nomena Juan de Montealegre, canonge i oficial de l’església de Sigüenza, comissari per jutjar la causa en qüestió.
 • Redacció: L. - N. Bregeon // L. XIIII. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 927, 052r-053r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als bisbes de Burgos, Palència i Calahorra que executin la lletra de Felino de Sandeis per la qual es concedeix al monestir de Sant Salvador d’Oña, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos, al seu abat i a les persones que hi viuen de considerar-se lliures del domini i presidència del prior i la comunitat del monestir de Sant Benet de Valladolid, del mateix orde, a la diòcesi de Palència, i la possessió del priorat o “grangia” (granja) de Sant Toribi de Liébana, del mateix orde, a la diòcesi de Lleó, tal com s’ha acordat en la concòrdia signada per ambdues parts.
 • Redacció: Ja . LXXX. X. Electus Nucerinus (f. 53r)

Reg. Lat. 927, 049r-052r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’abat i la comunitat del monestir de Sant Salvador de Oña i el prior i la comunitat del monestir de Sant Benet de Valladolid, de l’orde de Sant Benet, situats, respectivament, a les diòcesis de Burgos i Palència, havien exposat al papa Alexandre VI que el prior i la comunitat de Sant Benet exigien que el monestir d’Oña estigués sota el seu domini, jurisdicció i presidència, mentre que aquest reclamava estar-ne lliure. Com a conseqüència s’havia obert una causa entre ells, que el papa Innocenci VIII va confiar a Felino de Sandeis, auditor del sacre palau apostòlic, el qual va nomenar una comissió per jutjar el cas, i després va sentenciar que Oña estava lliure del domini i la jurisdicció de Valladolid i que podia posseir el priorat o “grangia” (granja) de Sant Toribi de Liébana, a la diòcesi de Lleó, objecte de disputa entre els dos monestirs. Més tard, el prior i el convent de Sant Benet havien presentat una apel·lació i el mateix papa va assignar la causa al mestre Pedro de Ferrera, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, on la causa encara restava pendent i indecisa. Per concloure-la, els monestirs havien arribat a una concòrdia per la qual Oña acceptava la visita anual del prior de Sant Benet. L’abat i el prior apel·len al papa perquè confirmi aquesta concòrdia. // El papa Alexandre VI, per tal de donar més força a la concòrdia, li concedeix “robur perpetuo firmitatis”.
 • Redacció: Ja. F. de Parma, B. de Perusia (f. 49r)

Reg. Lat. 927, 020r-021r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Martín Fernández, arxipreste de la vila d’Olmedo, a la diòcesi d’Àvila, havia exposat al papa Alexandre VI que Pedro de Ávila, preceptor de la “domus” o convent de Nostra Senyora de la Mercè “opidi” de Huete, de l’orde de la Mercè “redemptionis captivorum”, a la diòcesi de Conca, havia declarat falsament que el mateix Martín s’havia apropiat d’uns béns mobles pels quals ara li exigia una indemnització monetària davant de Pedro de Ayala, tresorer de l’església de Santa Locadia “extra muros” de Toledo i sotsconservador dels béns de l’orde. La causa havia passat a Juan de Velasco, prior de Vélez, de l’orde (“militie”) de Sant Jaume de l’Espasa, a la diòcesi de Conca, que va nomenar una comissió, la qual es va declarar a favor de Pedro; Martín va apel·lar a la seu apostòlica. // El papa Alexandre VI nomena Luis de Aza [Haza] i Tristán de Medina, canonges de les esglésies de Toledo i Àvila, i l’oficial d’Àvila com a comissionats delegats seus per dirimir la causa en qüestió.
 • Redacció: B. - N. Bregeon // B. XIIII. Bagarothus

Reg. Lat. 927, 011v-012v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’administrador i els frares de la “domus” de la Santíssima Trinitat de Toledo, de l’orde de la mateixa Santíssima Trinitat “redemptionis captivorum” [trinitaris], havien exposat al papa Alexandre VI que Leonora Delgadillo, esposa de Gonzalo de Contreras, laic, havia declarat falsament que li pertanyien una casa (“domus”), unes vinyes i diversos immobles de la ciutat i diòcesi de Toledo, a més d’altres béns mobles llegats per la seva mare a la casa de la Santíssima Trinitat. Leonora havia fet citar l’administrador i els frares davant dels oficials de Pere [González de Mendoza], cardenal prevere de Santa Creu a Jerusalem i regent de l’església de Toledo, aquest va nomenar una comissió de jutges, la qual va dictar sentència a favor de l’administrador i els frares; aleshores Leonora va apel·lar davant de Juan de Estrada, canonge de l’església i vicari del cardenal, que va declarar injusta la sentència anterior. L’administrador i els frares van apel·lar a la santa seu. // El papa Alexandre VI nomena els priors dels monestirs de Sant Agustí de Toledo i Valladolid, “per priores gubernari solitorum”, i del priorat de Veles [Vélez], a les diòcesis de Palència i Conca, com a comissionats delegats seus per dirimir la causa en qüestió.
 • Redacció: IP 27-08-2021
 • Observacions: Ja. N. Bregeon // Ja. XII. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 302v-303r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als ardiaques d’Alba, a l’església de Salamanca, i de Robleda, a l’església d’Astorga, i a l’oficial de Palència que executin la concessió d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Palència que Diego de Aranda, canonge de Palència, li pagarà com a possessor.
 • Redacció: L.VII. V. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 301r-302v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: S’havia obert una causa a la cúria romana entre Pedro de Quirós, clergue de la diòcesi de Palència, familiar i consanguini del mestre Francisco de Torquemada, escriptor de lletres apostòliques, i Diego d’Aranda, canonge de Palència, sobre la possessió d’una canongia amb prebenda de l’església de Palència. Per arribar a una conclusió, Pere havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII els seus drets sobre el benefici. El papa va admetre la renúncia i va concedir a Pere, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia que el mateix Diego li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipisius Innocentii predecessoris eius superveniente obitu littere apostolice confecte non fuerunt”, confirma la concessió a Pedro.
 • Redacció: L. - A. de Sancto Severino, F. de Parma (f.301r)

Reg. Lat. 926, 250r-251v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Lorenzo de Portillo, clergue de la diòcesi d’Àvila, la provisió del benefici simple perpetu de l’església parroquial de Sant Pere d’Olmedo, a la mateixa diòcesi, vacant per la mort de Diego de Tolosa, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Lorenzo i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Pedro de Aranda], bisbe de Calahorra, i a l’oficial d’Àvila que n’executin la possessió.
 • Redacció: B. - F. de Parma // B. "Gratis pro Deo". Quarto kalendis octobris. Anno primo. Bagarothus

Reg. Lat. 926, 242r-244v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Jaume Jeroni Salom, canonge de Mallorca, la provisió del benefici simple perpetu de l’altar de Sant Miquel de l’església parroquial de Sóller, a la diòcesi de Mallorca, vacant per la renúncia en les seves mans del mestre Joan de Cardona, escriptor i familiar del papa Alexandre VI. // Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Jaume Jeroni i ordena a Gaspar Albertí, canonge de Mallorca, que n’executi la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferra[ris] // B. XXII. Sexto kalendas Octobris. Anno primo. Bagarothus

Reg. Lat. 926, 213v-215v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: L’església parroquial de Sant Pere i un cert benefici simple servitori de l’església parroquial de Sant Julià del castell (“oppidi”) d’Olmedo, vacants per la mort d’Alfonso Sánchez Gentil?, el seu últim possessor, havien estat concedits pel papa Innocenci VIII a Diego de Madrit [Madrid], clergue de la mateixa diòcesi i familiar del mestre Esteban de La Hoz, escriptor i familiar del papa Alexandre VI. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis prefati Innocentii predecessoris eius superveniente obitu littere confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Diego i ordena a l’abat de Salas, a l’església de Burgos, al tresorer de Plasència i a l’oficial d’Àvila que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ja. - F. de Parma // Ja. ? "nepote scriptoris" quinto kalendas decembris anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 211v-213v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de "Cabesaolio”? anomenada de l’església parroquial de Sant Nicolau de Plasència, fundada i dotada per Sancha de Carvajal, dona de Plasència, estava vacant per la renúncia de Fernando González en mans del papa Innocenci VIII. El mateix papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Rodrigo de Carvajal, clergue de la mateixa diòcesi, “ut asserebat dicte Santie consanguineus”. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis prefati Innocentii predecessoris eius superveniente obitu littere confecte non fuerunt”, confirma la disposició a Rodrigo i ordena a l’ardiaca de l’església de Salamanca que n’executi la possessió.
 • Redacció: Ja. A. de Scanne? // Ja. XXX. decimo octavo kalendas Januarii anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 191v-194r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Giovanni de Scalambro, clergue de la diòcesi de Siracusa, la provisió del monestir de Santa Maria de Roccàdia, de l’orde cistercenc, a la mateixa diòcesi, “de iure patronatus regine Sicilie”, vacant per la mort de Gregorio, el seu últim abat. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió i ordena a [Cesare Nacci], bisbe d’Amèlia, que executi la possessió a favor de Giovanni.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris // L. XXXXV. Trottus prothonotarius
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 966, ff. 260v-261r.

Reg. Lat. 926, 189v-191v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/28
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Badajoz, i als ardiaques de la mensa i cambra de l’església de Pamplona que executin la possessió del priorat de Maloburgetto Dariibere?, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Tarbes, a França, vacant per la mort d’Odetus de Ruenne o Rennes?, el seu últim possessor, a favor de Nicolas de Dicastello, canonge de l’església de Pamplona, de l’orde de Sant Agustí, conseller i almoiner d’Anna, reina de França.
 • Redacció: L. - F. de Parma // L. XXXX. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 180v-182v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/17
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El clergue Juan Martínez de Vannos [Baños] havia renunciat en mans del papa Alexandre VI el benefici simple servitori perpetu de l’església parroquial de Sant Salvador del lloc de Pedroso, a la diòcesi de Calahorra. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Sebastián Martínez de Darrara? [Daroca?], prevere de la mateixa diòcesi. // Alexandre VI ordena a l’abat del monestir de San Millán de La Cogolla, a la diòcesi de Calahorra, que executi la possessió del benefici a favor de Juan.
 • Observacions: L.- E. Mellinus // L. XXV. Pridie nonas octobris anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 151r-153r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En la fundació del benefici simple perpetu de l’altar dels Sants Salvador i Sepulcre situat a l’església de Barcelona, “quod de iure patronatus laicorum existebat”, s’establia que, en cas de vacar, s’havia de concedir per l’hereu del Mas de G[...], de Santa Eulàlia de Pardines, diòcesi de Vic. Després de la mort de Nicolau Simó, el seu últim possessor, el papa Innocenci VIII l’havia concedit a Joan Vicent Crespiera, prevere de la mateixa diòcesi, del llinatge del fundador. // El papa Alexandre VI, atès que “lettere Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Joan Vicent i ordena a l’oficial de Barcelona que n’executi la possessió.
 • Redacció: L. - F. de Parma // L. XXVI. Tertio kalendas novembris anno primo. Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 142r-144v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Guillem Camós, prevere de Mallorca, havia exposat al papa Innocenci VIII que volia permutar alguns beneficis simples amb l’església parroquial de la Selva, a la diòcesi de Mallorca, que el difunt Cristòfor de Marí (“Marino”), “tunc in umanis agens et infirmitate constitutus”, posseïa. Tots dos havien renunciat els beneficis en mans del bisbe de Mallorca, gràcies a una llicència a favor de Cristòfor. El bisbe havia admès les renúncies i havia concedit l’església a Guillem, que ara dubtava sobre la concessió. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió de l’església a favor de Guillem i ordena a l’oficial de Mallorca que n’executi la possessió.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris // B. XX. octavo kalendas novembris anno primo. Bagarothus

Reg. Lat. 926, 138v-141r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: “Johannes Bernardi”, clergue de Nàpols i familiar del rei Ferran de Nàpols, havia exposat al papa Alexandre VI que Guillem Ramon [Català], “qui se gerit pro presbitero”, s’havia fet indigne del seu priorat de Sant Pau de Barcelona, de l’orde de Sant Benet, a causa d’alguns escàndols. // El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca i al degà de l’església de Barcelona i a l’oficial de la mateixa ciutat que si Joan vol acusar Guillem i les acusacions són certes, executin la possessió del benefici a favor de Joan.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. XXXX. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 135v-137r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al degà de l’església de Barcelona i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la possessió de l’església parroquial del lloc de Sant Esteve, a la diòcesi de Barcelona, vacant per la mort de Salvi (“Salvius”) Lorel o Corel, el seu últim possessor, a favor de Francesc de Sant Martí o Santmartí, clergue de Girona, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ja. - L. Puccius // Ja. ? de mandato sexto Kalendas novembris anno primo. Electus Nucerinus.

Reg. Lat. 926, 131r-132v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/05
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia de l’església de Castro, a Sardenya, amb la prebenda anomenada Pacuda, havia estat vacant durant tant de temps que la seva col·lació havia retornat a la seu romana. Més tard, el papa Alexandre VI l’havia concedit a Pedro de Valencia, familiar i continu comensal d’Ascanio Maria [Sforza], cardenal diaca de Sant Vit “in Macello” i vicecanceller pontifici. // El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Moya, a l’església de Conca, al prior “secularis et collegiate” de Roa, a l’església d’Osma, i al vicari del bisbe de Castro que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. ?.X. familiari reverendissimi domini vicecancellarii decimo kalendas novembris anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 129r-131r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La capellania perpètua de l’altar de Sant Jaume de l’església parroquial de Sant Bartomeu del castell (“opidi”) de Molina, a la diòcesi de Sigüenza, estava vacant per la renúncia en mans del papa Innocenci VIII de Juan Díaz, el seu últim possessor. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit al mestre Luis de Molina, clergue de Sigüenza, escriptor i familiar seu. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis littere dicti Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a favor de Luis i ordena a [Pedro de Aranda], bisbe de Calahorra, a Juan de Villel, canonge de l’església de Sigüenza, i a l’oficial de la mateixa ciutat que n’executin la possessió.
 • Redacció: Ja. - F. de Parma // Ja. ?. X. decimo Kalendas Novembris anno primo. Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 119v-121r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lorenzo [Cybo de Mari?], cardenal prevere de Santa Cecília, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI l’ardiaconat de Niebla, a l’església de Sevilla. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit a Lorenzo de Guzmán, clergue de Sevilla i notari seu. // Alexandre VI ordena a [Francesco Soderini], bisbe de Volterra, a [Cristoforo Bordini], bisbe de Cortona, i a l’oficial de Sevilla que n’executin la possessió.
 • Redacció: L. - Jo. de Ferraris // L. XX. Tertio idus octobris anno primo Trottus prothonotarius

Reg. Lat. 926, 118v-119r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Pietro Paolo (Capobianco)], bisbe de la diòcesi de Santa Àgata, a [?], bisbe de Fano o Ferentino, i a l’oficial de Sevilla que executin la concessió del dret de regressió de l’ardiaconat de Niebla, ara posseït per Lorenzo de Guzmán, clergue de Sevilla, a favor de Lorenzo [Cybo de Mari], cardenal prevere de Santa Cecília.
 • Redacció: B. "Gratis pro persona cardinalis" Bagarothus (f.119r)

Reg. Lat. 926, 118r-118v

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Lorenzo [Cybo de Mari?], cardenal prevere de Santa Cecília, havia renunciat en mans del papa Alexandre VI la provisió de l’ardiaconat de Niebla, a l’església de Sevilla. El papa havia admès la renúncia i l’havia concedit al mestre Lorenzo de Guzmán, clergue de Sevilla i notari seu. // Alexandre VI concedeix al cardenal, per les despeses, el dret de regressió en el seu benefici.
 • Redacció: B. - Jo. de Ferraris, F. de Castello (f.118r)

Reg. Lat. 926, 112r-113v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/02
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: La canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria de Roa, a la diòcesi d’Osma, estava vacant per la renúncia en mans del papa Alexandre VI d’Alfonso de Asturias, el seu últim possessor. // El papa ordena al degà de l’església de Palència que concedeixi la provisió del benefici a Pedro Rodríguez Falaconi [Falcón], clergue de la mateixa diòcesi.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. XX. tertio idus octobris anno primo Electus Nucerinus.
 • Observacions: La nova redacció que es troba al reg. Suppl. 961. f. 168v podria referir-se a aquesta butlla.

Reg. Lat. 926, 075v-077r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/25
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Diego Romi?, clergue de la diòcesi de Cartagena, havia exposat al papa Alexandre VI que el bisbe de Cartagena li havia concedit la porció prestimonial de l’església parroquial de Santa Maria de Chinchilla, a la mateixa diòcesi. // El papa Alexandre VI ordena a l’oficial de Cartagena que confirmi i executi la possessió del benefici a favor de Diego, que dubtava de la seva concessió.
 • Redacció: Ja. - Jo. de Ferraris // Ja. XX. Quinto decimo kal. Nov. Anno primo, Electus Nucerinus

Reg. Lat. 926, 050r-050v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als ardiaques de Robleda i Alba, a les esglésies d’Astorga i de Salamanca, respectivament, i a l’oficial d’Osma que executin la possessió de la vicaria perpètua de l’església parroquial del lloc de Cabrejas del Pinar, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia de Juan de Castejón, el seu últim possessor, a favor de García Diego de San Esteban.
 • Redacció: L.XII.X Quarto Kal. Martii. Anno primo Trottus prothonotarius (f. 50v)

Reg. Lat. 926, 047v-050r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a García Díaz de San Esteban la provisió de la vicaria perpètua de l’església parroquial del lloc de Cabrejas del Pinar, a la diòcesi d’Osma, vacant per la renúncia en les seves mans de Juan de Castejón, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, atès que “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a favor de García Díaz.
 • Redacció: A. de Sancto Severino?, F. de Parma (f.47v)
 • Observacions: IP 07-08-2021

Reg. Vat. 776, 318v-319r

 • Signatura:
 • Data: 1493/05/01
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Camaces, a l’església de Ciudad Rodrigo, al prior de l’església “seculari et collegiate” de Rua, a la diòcesi d’Osma, i a l’oficial de Toledo que executin la possessió de l’església de Magán, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia d’Ivón de Illanes, el seu últim possessor, a favor de Juan García, monjo del monestir de Santo Domingo de Silos, de l’orde de Sant Benet, a la diòcesi de Burgos.
 • Redacció: B. Capotius, D. Serrano - A. de Lerma - "Collatum" Ja de Bonapart (f.319r)

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies