Resultats de la cerca per: Tot

Reg. Vat. 774, 295v-296r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al clergat de la ciutat i de la diòcesi d’Olomouc, a Moràvia, que reconegui i serveixi Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 774, 295v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al capítol de l’església d’Olomouc, a Moràvia, que reconegui i serveixi Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 774, 295r-295v

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena als vassalls de l’església d’Olomouc, a Moràvia, que reconeguin i serveixin Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, com a nou administrador de la diòcesi.

Reg. Vat. 774, 294v-295r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Joan [de Borja i Navarro], cardenal prevere de Santa Susanna, l’administració perpètua de la diòcesi d’Olomouc, a Moràvia, vacant per la mort d’Ardicino Della Porta, cardenal prevere dels Sants Joan i Pau.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 774, 292r-294r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/11
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, al cantor de l’església de Plasència i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la possessió dels beneficis simple de l’església de Sant Jaume i servitori de l’església de Santa Maria del Castillo, de la ciutat de Medellín (“Medelyn”), a la mateixa diòcesi, vacants per la mort del clergue Martín de Yanguas (“Yamgias”), a favor d’Andrés Fernández, clergue de la diòcesi de Plasència i familiar seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro Deo" M. de Thebaldis -P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: La súplica corresponent amb la mateixa data es troba al reg. Suppl. 968, f. 014r.

Reg. Vat. 774, 290 2v-291v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El difunt Lluís Vallès, rector de l’església parroquial d’Onda, a la diòcesi de Tortosa, havia concedit, per voluntat del papa Pius II, una pensió anual de 100 lliures sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la seva església a Gonzalo [Fernández de Heredia], arquebisbe de Tarragona, “tum in minoribus constituto” i clergue de Saragossa. Més tard, el nou rector de l’església d’Onda, Lluís Perellós, familiar i continu comensal de [Roderic de Borja], aleshores cardenal vicecanceller, havia arribat a una concòrdia amb el mateix Gonzalo per reduir la pensió a 30 lliures i extingir-la si era traslladat a una altra diòcesi, i havia suplicat al papa Innocenci VIII que aprovés la citada concòrdia. // El papa Alexandre VI, “super illis eiusdem Innocentii predecessoris littere ipsius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la reducció de pensió a favor de Lluís.
 • Redacció: Jo. Crothon // "de." - "Gratis de mandato" R. Cabredo - P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 277r-278v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/16
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de València que executin la possessió del benefici simple servitori perpetu de l’església de Xàtiva, a la diòcesi de València, vacant per la cessió en les seves mans de Jaume [Serra], arquebisbe d’Oristany, el seu últim possessor, a favor de Juan de Villalva, clergue de Palència, familiar i continu comensal seu.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Ja." - "Gratis de mandato" M. Thebaldis, Jo. de Cardona - P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 274v-276v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Mateu Cirera, clergue de València, “decretorum doctori”, familiar i continu comensal de [Roderic de Borja], aleshores cardenal bisbe de Porto (“portuense”), “dum in minoribus constituti”, havia renunciat en mans d’una certa persona eclesiàstica el benefici perpetu sota la invocació de Sant Esteve de l’església de Tortosa, de l’orde de Sant Agustí, que posseïa. Aquesta persona havia admès la renúncia i concedit el benefici a Antoni Alcaraz, prevere de la mateixa església. Més tard, el papa Innocenci VIII, per les despeses, havia concedit a Mateu una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos del dit benefici i de dos beneficis més, l’un sota el diaconat de Lluís Alemany (“Luis Alamani”) i l’altre d’Antoni Pedrolo, clergues de la mateixa diòcesi, que, com a possessors, i juntament amb els seus successors, la hi havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Mateu i ordena a [Ludovico Podocataro], bisbe de Capaccio, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Tortosa que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "decemb."- "Gratis de mandato" R. Cabredo - P. Gormaz - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 271r-272r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bernardino López de Carvajal], bisbe de Badajoz, al tresorer de Palència i a l’oficial de Toledo que executin la possessió del benefici simple servitori de l’església de la ciutat d’Illescas, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia de Blas de Hervás, a favor de Martín de Montiel, rector de l’església parroquial de Balaguera (“Valaguera”), a la mateixa diòcesi.
 • Redacció: "Ja." -M. Thebaldis, Jo. Cardona - A. de Lerma -"Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 269v-271r

 • Signatura:
 • Data: 1493/01/24
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI havia concedit a Gudiel de Cervatos, clergue de Toledo, familiar i cubiculari seu, la provisió del benefici simple servitori de l’església de la ciutat d’Illescas, a la diòcesi de Toledo, vacant per la renúncia de Blas de Hervás, clergue de Toledo, el seu últim possessor, però més tard ell l’havia renunciat en mans del papa, “concessioni gratie huiusmodi litteris apostolicis super ea non confectis”. // El mateix papa admet la renúncia i concedeix el benefici a Martín de Montiel, rector de l’església parroquial de Balaguera (“Valaguera”), a la mateixa diòcesi.
 • Redacció: Jo. Crothon.
 • Observacions: La corresponent súplica amb data 1493/01/12 es troba al reg. Suppl. 967, ff. 134v-135r. Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 965, f. 284v.

Reg. Vat. 774, 263r-266v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Nicolau de Pròixita, de València, de 6 anys d’edat, “ac defectum natalium patitur de milite coniugato genitus et moniali ordinis sancti Augustini dictum ordinem expresse professa”, la provisió de les preceptories de les cases de Torrent i d’Horta de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, a les diòcesis de València i Tortosa, quan estiguin vacants i després que ell “in fratrem dicti hospitalis receptus ac sibi habitus iuxta ipsius hospitalis consuetudinem exhibitus fuerit”, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, i als oficials de València i Tortosa que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato" R. Cabredo - P. Tuba - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 261v-262v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix al clergue Joan Mariscat la provisió del benefici simple perpetu de l’altar de Santa Bàrbara de l’església parroquial de Santa Maria del Mar de Barcelona vacant per la renúncia en les seves mans del clergue Jaume Benet Costa, el seu últim possessor, i ordena a Bartomeu Salambert, canonge de l’església de Barcelona, a Fabrizio de Pallis, canonge de la d’Alatri, i a l’oficial de Barcelona que executin la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - V. Gamberia - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 251 1r-252 2r

 • Signatura:
 • Data: 1493/02/04
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan López de Calatayud, clergue de la diòcesi de Palència, al qual ja havia concedit amb una altra lletra la provisió de la porció prestimonial de l’església parroquial del lloc d’Amatos, a la diòcesi de Salamanca, una pensió anual de 6.000 morabatins sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la canongia amb prebenda de l’església de Burgos que Luis Guzmán, canonge de la mateixa església, com a possessor, i els seus successors li pagaran, i ordena a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, a [Giovanni de Viterbo], bisbe de Crotone, i a l’oficial de Burgos que executin la seva concessió.
 • Redacció: Sigismundus //M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - L. Maius - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 247r-249v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Domingo Bimati?, porcionari perpetu de l’església de Saragossa, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Lleida que Rafael de Vilaplana havia posseït i de la qual havia estat privat en ser declarat “filius inequitatis heretice pravitatis” juntament amb Miquel, també de Vilaplana. // El papa Alexandre VI, “illis prefati Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Rafael i ordena a [Pere Garcia], bisbe de Barcelona, a Antoni Lurier, canonge de l’església de Jaca, i a l’oficial de Lleida que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Ja." - M. de Thebaldis - Jo. Lilius - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 239v-241r

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/08
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Alfonso Cortés, capellà de Ferran II (“Ferdinandi Castelle et Legionis regis illustris capellanis”), la provisió de la canongia amb prebenda de l’església de Sevilla i el benefici simple “pontificale nuncupatum” de l’església parroquial de la ciutat de Los Palacios, a la diòcesi de Sevilla, vacants per la mort de Pedro de Porres, clergue de la mateixa diòcesi, que havien estat concedits abans al mateix papa, aleshores cardenal vicecanceller, en virtut d’unes lletres expectatives del papa Innocenci VIII, i que ell havia renunciat “per assumptionem nostram ad apicem summum apostolatus [...] possessione per nos non habita”, i ordena a [Bernardino Carvajal], bisbe de Badajoz, a [Juan Ruiz de Medina], bisbe d’Astorga, i a l’oficial de Sevilla que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s.d.m. pape" R. Cabredo Theramo - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 237r-239v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Bartolomé de Luna, clergue de la diòcesi de Cartagena, familiar de [Roderic de Borja], aleshores cardenal vicecanceller, havia exposat al papa Innocenci VIII que Pedro de Vilches, arxiprest de la ciutat d’Andújar, a la diòcesi de Jaén, havia ofert una suma de diners a Alonso Cano per renunciar a favor seu l’església de Marmolejo, que ell posseïa a la mateixa diòcesi. Més tard, Alfonso l’havia renunciat en mans de jutges ordinaris, que l’havien concedit al mateix Pedro. El papa Innocenci VIII, després d’assabentar-se de la infracció, va concedir a Bartolomé no només el citat benefici, sinó també els de l’església del lloc d’Alcaudete i de la de Sant Bartomeu d’Andújar, que el mateix Pedro posseïa, i el seu arxiprestat. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma les provisions a Bartolomé i ordena a Pedro López i a Juan de Almánchez, canonges de l’església de Jaén, i a l’oficial de la mateixa ciutat que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis de mandato s. d. n. pape" R. Cabredo Theramo - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Una còpia d'aquesta butlla amb la mateixa data i sense l'executòria es troba al reg. Vat. 773, ff. 097r-099v.

Reg. Vat. 774, 226r-227r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a l’ardiaca de Moya, a l’església de Conca, a l’escolàstic (“scolastico”) de l’església de Còrdova i a l’oficial de Còrdova que executin la possessió del benefici simple de l’església parroquial del lloc de Guadalcázar, a la diòcesi de Còrdova, a favor de Pedro de Baena, clergue de la diòcesi de Jaén.
 • Redacció: "Gratis pro Deo" R. Cabredo - Jo. de Galves - "Collatum" N. de Castello

Reg. Vat. 774, 224r-226r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Antonio García, ardiaca del Cerrato, a l’església de Palència, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII, a través del seu procurador Bartolomé de Baena, clergue de la diòcesi de Còrdova, el benefici simple de l’església parroquial del lloc de Guadalcázar que posseïa a la mateixa diòcesi. El mateix papa havia admès la renúncia i concedit el benefici a Pedro de Baena, clergue de la diòcesi de Jaén. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió a Pedro.

Reg. Vat. 774, 221r-221v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena al bisbe d’Ancona, a l’ardiaca de Robleda, a l’església d’Astorga, i d’Alba (“Alva”), a la de Salamanca, que executin la concessió a favor de Diego Guillén (“Guillem”) d’una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Santa Maria de Serranos, a la diòcesi d’Àvila, que Miguel Sánchez, com a possessor, li pagarà.
 • Redacció: "Gratis pro Deo" R. Cabredo - A. Draco - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 219v-221r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: En temps del papa Innocenci VIII s’havia obert una causa entre Diego Guillén (“Guillem”), clergue de Segòvia, familiar de [Giovanni Battista Orsini], cardenal diaca de Santa Maria Nova, i Miguel Sánchez sobre la possessió de l’església parroquial de Santa Maria de Serranos, a la diòcesi d’Àvila. Per arribar a una conclusió s’havia arribat a una concòrdia entre les dues parts: el papa havia concedit el benefici a Miguel i a Diego, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de la citada església que el mateix Miguel li havia de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Diego.
 • Redacció: Ludovico Podocataro

Reg. Vat. 774, 216Br-217v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Pedro de Finestrosa, clergue de la diòcesi d’Àvila, “litterarum apostolicarum sollicitatori” i familiar del papa Alexandre VI, havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII l’església parroquial de Sant Blai de Salamanca, que posseïa. El mateix papa havia admès la renúncia i concedit el benefici a Pedro Xerique, clergue de la diòcesi de Salamanca, i a Pedro, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial d’Horcajo de Huebra, a la mateixa diòcesi, que Pedro Xerique, com a possessor, i els seus successors li havien de pagar. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la pensió a Pedro de Finestrosa i ordena a [Bernardino de Carvajal], bisbe de Badajoz, al degà de l’església d’Oviedo i al tresorer de la de Palència que executin la concessió.
 • Redacció: Sigismundus // "Gratis pro sollicitatore" R. Cabredo - A de Ballapanibus- "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 215r-216Av

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/06
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Francesc Boïl (“Boyl”), escolar de València, de 6 anys d’edat i amb “defectum natalium ex dilecto filo Francisco Boyl de nobili et militari gente procreato”, després de rebre el caràcter clerical, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos de l’església parroquial de Massamagrell, a la diòcesi de València, que Lluís Ferragut, com a possessor, i els seus successors li pagaran a través del procurador Lluís Perellós, clergue de la mateixa ciutat, i ordena a Jordi Centelles i a Jaume Honorat Roig, canonges de l’església de València, i a l’oficial d’aquesta ciutat que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // R. Cabredo -Jo. Torquemada- "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 213r-214v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/14
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Pietro de Mazalibus, clergue de la diòcesi de Reggio Emilia, familiar seu, la provisió de l’església de Sant Salvador “extra et prope muros” de Castro Roiate (”Royate”), a la diòcesi de Palestrina, i el benefici de l’església de Santa Maria “intra dictum castrum”, vacants per la renúncia de Bernat Marromà, el seu últim possessor, i la capellania perpètua de l’església de Sant Andreu de Subiaco, sense diòcesi, vacant per la mort a la cúria romana de Bartomeu Valescar [Vallescar], notari, que abans havia estat concedida al datari Joan Llopis, que després l’havia cedit en les seves mans, “litteris super ea non confectis”, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a [Pere Garcia], bisbe de Barcellona que executin les seves possessions.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "Gratis pro Deo" R. Cabredo Theramo - P. Gormaz - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Reg. Vat. 774, 207r-209v

 • Signatura:
 • Data: 1492/09/15
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Lluís Ferri, clergue de València, la provisió de la canongia amb prebenda i l’escolastria (“scolastria”) de l’església de Lugo vacants per la mort de Mateo Alonso, el seu últim possessor, però més tard ell, “litteris apostolicis super ea non confectis”, les havia cedit en mans del papa Alexandre VI, que després l’havia concedit a Álvaro García de Soria?, familiar i continu comensal seu. // El mateix papa Alexandre concedeix a Lluís, per les despeses, una pensió anual sobre els fruits, les rendes i els ingressos dels dos beneficis, que Álvaro i els seus successors li pagaran, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Lugo que executin la concessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "no."-"Gratis de mandato" R. Cabredo - D. Gallettus - "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre Lluís Ferri i Álvaro García de Soria, familiars de Joan de Borja i Navarro d’Alpicat, arquebisbe de Monreale, vegeu : https://www.elsborja.cat//borja/wp-content/uploads/2019/05/Carbonell_Revista_Borja_6.pdf

Reg. Vat. 774, 199v-201v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit a Antonio Bertini [Berdini?], clergue “tauren. dioc.”, la provisió de la canongia amb prebenda de l’església d’Astorga vacant per la mort de Pedro Pardo, el seu últim possessor. // El papa Alexandre VI, “super illis littere eiusdem Innocentii predecessoris eius superveniente obitu confecte non fuerint”, confirma la provisió del benefici a Antonio i ordena al degà de l’església d’Oviedo, a Antonio del Espinar, canonge de l’església de Segòvia, i a l’oficial d’Astorga que executin la seva possessió.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // M. de Thebaldis, Jo. de Cardona -A. de Ballapanibus - "Collatum" N. de Castello
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Vat. 778, ff. 81r-83r.

Reg. Vat. 774, 195r-197r

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Fernando González de la Puebla, clergue de la diòcesi de Calahorra, havia exposat al papa Innocenci VIII que s’havia obert una causa davant del bisbe de Nocera entre ell, d’una part, i Pedro Martínez de Anureta i Lope García de Burgueta (“Burgucta”), “qui pro clericos se gerebant”, de l’altra, sobre la possessió del benefici simple servitori perpetu “integra portione nuncupato” de l’església de Santa Maria de la Puebla de Arganzón (“Arganton”), a la mateixa diòcesi, que, estant vacant, l’autoritat apostòlica havia concedit a Fernando. Com que el bisbe no havia reconegut cap dret a les parts, el papa havia concedit el benefici a Fernando. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, ordena al mestre Pietro de Accoltis, capellà seu i auditor del sacre palau apostòlic, que havia substituït el difunt bisbe en la causa, que confirmi el benefici a Fernando.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // "De." - R. Cabredo Theramo - Jo. Torquemada -"Collatum" N. de Castello"
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 962, ff. 298v-299r.

Reg. Vat. 774, 190r-192v

 • Signatura:
 • Data: 1492/11/13
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: Francisco de Roa havia renunciat en mans del papa Innocenci VIII la canongia amb prebenda de l’església de Santa Maria d’Úbeda que posseïa a la diòcesi de Jaén “ex causa permutationis”. El mateix papa havia admès la renúncia i concedit el benefici a Pedro Nieto, “in decretis licentiato”, clergue de la mateixa diòcesi, familiar i continu comensal de Raffaele [Riario], cardenal diaca de Sant Jordi “ad velum aureum”. Més tard, Pedro, “concessioni gratie litteris apostolicis super ea non confectis”, havia cedit el benefici en mans del papa Alexandre VI. // El mateix papa admet la cessió, concedeix la provisió del benefici a Felip d’Arinyo (“Arignio”), sol·licitador de lletres apostòliques i familiar seu, també familiar del citat cardenal, i ordena a [Giacomo de Luciis], bisbe de Caiazzo, al tresorer de l’església de Palència i a l’oficial de Jaén que executin la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "Ja." - "Gratis pro sollicitatore" M. de Thebaldis, Jo. de Cardona - A. de Lerma -"Collatum" A. de Campania
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 963, f. 10v i reg. Suppl. 964, f. 151v.

Reg. Vat. 774, 165r-167r

 • Signatura:
 • Data: 1492/10/10
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI concedeix a Juan de Angulo, familiar i continu comensal seu, la provisió del benefici simple del lloc de “Perabat” [Pedro Abad o Per Abad], a la diòcesi de Còrdova, vacant per la mort de Pedro de Pastrana, àlies de Calvete, el seu últim possessor, i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, al degà de l’església de València i a l’oficial de Còrdova que executin la seva possessió.
 • Redacció: Crothonen. // "de." - "Gratis de mandato etc. " R. Cabredo- Jo Torquemada- "Collatum" Ja. de Bonaparte
 • Observacions: Sobre el mateix afer vegeu també reg. Suppl. 964, f. 221r.

Reg. Vat. 774, 148v-150v

 • Signatura:
 • Data: 1492/08/26
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Innocenci VIII havia concedit la provisió de l’església parroquial de Sant Just i Sant Pastor de Valdealiso (“Valdaliso”), a la diòcesi de Lleó, vacant per la mort de Juan Rodríguez (“Roderici”), el seu últim possessor, a Juan de la Vega, clergue de Lleó, familiar i continu comensal de [Roderic de Borja], aleshores cardenal vicecanceller. // El papa Alexandre VI, “super illis ipsius Innocentii predecessoris littere eius superveniente obitu confecte non fuerunt”, confirma la provisió del benefici a Juan i ordena a [Bartomeu Martí], bisbe de Sogorb, a [Bartolomé Flores], bisbe de Sutri, i a l’oficial de Lleó que executin la seva possessió.
 • Redacció: Sigismundus // "No."-"Gratis de mandato etc." R. Cabredo -P. Gormaz - "Collatum" N. Castello

Reg. Vat. 774, 129v-131v

 • Signatura:
 • Data: 1492/12/21
 • Lloc:
 • Tipologia:
 • Matèria:
 • Contingut: El papa Alexandre VI ordena a [Bartomeu Martí], a [Bartolomé Flores] i a l’oficial de Burgos que executin la possessió de la canongia amb prebenda i de l’ardiaconat de l’església de Burgos vacants per la mort de Fernando Díaz de Fuentepelayo (“Fontepellayo”), el seu últim possessor, a favor d’Antonio de Acuña (“Cugna”), clergue de la diòcesi de Palència, “utriusque iuris doctor”, escriptor i cubiculari, familiar i continu comensal seu, que ja els havia rebut per l’autoritat del bisbe de Burgos.
 • Redacció: Ludovico Podocataro // S. Portius - "Collatum" Ja. de Bonaparte

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies